Полезни справки

Каква е нормативната уредба за легализация на документи в РБ?

За подробности вижте на уеб-страницата на МВнР - www.mfa.government.bg Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси (одобрена с ПМС № 49 от 4.04.2000 г., обн. ДВ, бр. 30 от 11.04.2000 г., в сила от 11.04.2000 г., изм. и доп, бр. 52 от 27.06.2000 г., в сила от 27.06.2000 г. ) и Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление на МС №184 от 3 септември 1958 г.